Avfallshanteringsplan för Rörstrands Båtklubb, RBK

Avfallshanteringsplan
Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 är vi skyldiga att ha en avfallshanteringsplan.  Denna avfallsplan hanterar Rörstrands båtklubbs anläggningar Klarastrandsleden 101 och Stora Båtvarvsgränd, Ulvsunda.

Planen är också underlag för informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte samt i kontakt med kommunen.

Ansvar
Styrelsen i RBK utser ett miljöombud som har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

Miljöombud i RBK är Karin Wieslander, 070-151 0853, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Båtklubbens storlek
RBK har ca 180 båtplatser i sommarhamnen och ca 160 vinteruppläggningsplatser på vårt upptagningsområde i Ulvsunda. Bägge områdena nyttjas endast av klubbens medlemmar.

Avfallshantering
Varje enskild medlem ansvarar i huvudsak för sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för anges i tabellen nedan. Miljöfarligt avfall ska ovillkorligen lämnas i båtklubbens miljöstation som finns på uppläggningsområdet eller av kommunen anlagd återvinningsstation. 

Förpackningsmaterial t ex glasflaskor, plast -, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att sortera och transportera bort till återvinningsstation.
 
Tabell över de avfallsfraktioner som hanteras inom Rörstrands Båtklubb, samt uppskattning av mängder som hanteras under ett år.
Följande mängder avfall per år uppskattas enligt statistik från de senaste fem åren från klubben. Då vi delar miljöstation på uppläggningsområdet med Motorbåtsklubben Tre kronor gäller mängden där för bägge klubbarna.
 
Avfallstyp Volym/År
Sopor – hushålls Ca 20 000 liter
Toalettavfall (bajamaja) Töms varje vecka
Toalettavfall (septiktank) 9 kbm
Grovsopor container 7-8 kbm
 
 
Mottagningsanordningar
Toalettavfall och BDT - Septiktank på 3 kubikmeter, Bajamaja
Sopor - Container på 7-8 kubikmeter,
Sopor (hamn) - Sopkärl 6 st a 350 liter
Olja - * Cistern S, 3 kubikmeter
Olje- & bränslefilter - * Plåtfat 200 liter
Färg och lösningsmedel - * Plåtfat 200 liter
Glykol - * Plåtfat 200 liter
* Samtliga behållare är placerade i miljöstation. 
 
Omhändertagande och transport av avfall från klubbens område
Allt omhändertagande och borttransport sker av auktoriserade renhållningsföretag.
 
Tömning sker så snart något av uppsamlingskärlen börjar bli fulla. Ansvarig för att detta sker är miljöansvarig eller funktionär.
 
Informationsspridning
Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen både på uppläggningsområdet och i hamnen samt på klubbens hemsida www.rorstrandsbk.se.
 
Vid introduktion av nya medlemmar informeras dessa om hur avfall hanteras inom klubben.
 
Placering av sopcontainer 
Kärl för sopor finns i hamnen samt en container på uppläggningsområdet.
 
Revision
Avfallsplanen revideras vartannat år eller när nya krav så kräver.
 
Stockholm mars 2014