Miljöregler för Rörstrands Båtklubb

Allmänt
Miljön omkring oss blir allt viktigare att värna. Styrelsen i Rörstrands Båtklubb har därför beslutat att ta fram miljöregler som ska gälla inom Rörstrands Båtklubbs alla tre områden, Varv, Hamn och Klubbholme.

Det ska finnas en av styrelsen utsedd person som ska fungera som miljöansvarig. Den miljöansvarige ansvarar för att information om den gemensamma miljöpolicyn sprids till klubbens medlemmar och att den också efterföljs. Den miljöansvarige kan självklart ta hjälp av andra medlemmar för att bedriva och säkerställa detta arbete.
 
Våra tre områden Varv, Hamn och Klubbholme har lite olika förutsättningar och därför beskrivs hanteringen inom de olika områdena uppdelat. 
 
Gemensamt för de tre områdena:
Det finns anvisningar för hur man hanterar miljöfarligt spill på land eller vatten. Om utsläppet är stort och man inte klarar av det med klubbens egna länsor eller absorptionsmaterial ta kontakt med SOS Alarm på 112.
 
Ansvar
Det är den enskilde medlemmens ansvar att efterfölja policyn. 
Den som hanterar miljöfarliga kemikalier är själv ansvarig att ta hand om dessa på lämpligt och tillåtet sätt. 

Varvet

Miljöstation
På varvet finns en miljöstation som vi delar med Motorbåtsklubben Tre Kronor, och som vi tillsammans ansvarar för att sköta. 
I miljöstationen finns uppsamlingskärl för olja, oljefilter, glykol, färgrester, batterier etc. Det finns också absorptionsmaterial att tillgå för att suga upp spill på golvet.
 
Vi anlitar ett auktoriserat renhållningsföretag för tömning av miljöstationen. 
 
Container
På varvet finns en container för uppsamling av icke miljöfarligt avfall. Den töms vid behov av auktoriserat renhållningsföretag. 
 
Bottenfärger
Endast färger som är godkända av myndigheter får användas. 
 
Båtbottentvätt
På varvet finns en spolplatta med rening.  Det är förbjudet att tvätta botten någon annanstans än över spolplattan. 
Har båten aldrig målats med bottenfärg är det tillåtet att tvätta i borsttvätt eller över land, utan krav på rening, dock får inte kemikaler användas. 
 
Bortskrapning av bottenfärg
Vid borttagning av gammal färg krävs att man täcker marken så att färgresterna samlas upp. Vid slipning av botten skall slipmaskinen vara försedd med uppsamlingspåse. 
 
All gammal färg ska behandlas som farligt avfall och lämnas i miljöstationen. 
 
Slagvatten
Slagvatten får inte pumpas ut i vattnet då det kan innehålla olja eller drivmedel. Samla in vattnet med hjälp av pump/trasa och släng som miljöfarligt avfall. 
 

Hamnen

Hushållsavfall
För hushållsavfall finns det ett antal kärl vid infartsgrinden som töms regelbundet. Vi anlitar auktoriserat renhållningsföretag för tömning av dessa. 
 
Övrigt avfall som kan anses som miljöfarligt lämnas i därför avsedd miljöstation på Varvet, eller av kommunen anlagd miljöstation. 
 

Holmen

Hushållsavfall
För hushållsavfall finns det ett antal kärl vid infartsgrinden som töms regelbundet. Vi anlitar auktoriserat renhållningsföretag för tömning av dessa. 
 
Övrigt avfall som kan anses som miljöfarligt lämnas i därför avsedd miljöstation på Varvet, eller av kommun anlagd miljöstation.